LABscape – Barefoot Experiments

(English text below)

Dansen, zingen, bewegen, acteren, schilderen, musiceren. Wat je ook doet, wie je ook bent. Mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus inspireren elkaar in deze maandelijkse reis. Lea, Barbara en Tijmen nemen voor elke editie van LABscape ideeën en een flexible structuur mee. Zo staat deze experimentele ruimte ons toe om alle kanten op te kunnen op een geaarde manier.

Je kan gewoon komen en je laten meevoeren, of een eigen idee, experimenten, oefening aandragen. Iets waarin je geinteresseerd bent en een passie voor hebt. Iets waar je normaal gesproken de mensen / tijd / ruimte niet voor hebt.

Samen improviseren, als in een jam, maar met een flexibele structuur en meer experimenteel. LABscape is ontstaan vanuit onze eigen behoefte aan een platform als dit. Wij willen onze passie voor improvisatie en “instant compositie” met je delen in deze blote voeten-experimenten.

 • Elke tweede zondag
 • van 15:00 tot 18:00
 • €10,- (€6,- voor studenten en Gelre-pashouders)
 • Eerste keer is voor een geïmproviseerde donatie
 • Menno van Coehoornkazerne, Klarendalseweg 193, Arnhem
 • Laat ons weten dat je komt via labscape.barefoot.experiments@gmail.com.

Neem mee

 • optioneel: muziekinstrumenten en artistieke media
 • kleding om in te bewegen (er zijn geen kleedkamers, wel toiletten)
 • vrienden en kennissen: Help ons de community uit te breiden
 • 10 euro’s, of 6 als je een Gelre-pas of studentenkaart hebt

Goed om te weten

 • toegang is via een trap, er is geen lift. We kunnen je optillen als dat nodig is! In onze nieuwe locatie, de Coehoornkazerne, waar we in september 2012 beginnen, is wel een lift.
 • Een gezond hapje voor in de pauze is welkom. Voor water en thee worden gezorgd.

Wat gebeurt er in een LABscape sessie?

We beginnen altijd met een warming-up en wat inleidende oefeningen. De laatste keer deden we bijvoorbeeld een deep listening-meditatie, gevolgd door een oefening waarin we met onze vingers onze blik op de ruimte gingen kaderen, als compositie-oefening. Toen deden we een aantal periodes van vrije improvisatie, gebaseerd op die elementen.

We doen ons best om de groep op een plezierige manier te begeleiden, met een flexibele structuur. We willen dat iedereen zich veilig voelt, en vrij om op onderzoek te gaan, te spelen, en te leren. We willen altijd open staan voor suggesties en ideeën.

Komt dit allemaal op je over als interessant-maar-eng, of moeilijk? Of denk je dat je een hip artistiek type moet zijn om iets waardevols te brengen en welkom te zijn? Maak je geen zorgen, dat is niet zo. Het gaat erom, met de groep in het hier-en-nu te zijn, en verrast te worden door wat er gebeurt. Er zijn geen speciale capaciteiten nodig.

contact: labscape.barefoot.experiments@gmail.com

Dancing, singing, moving, acting, painting, playing music. Whatever you do, whoever you are. People with different backgrounds and levels of experience inspire each other in this monthly journey. Lea, Barbara and Tijmen bring ideas and a flexible structure for each edition of LABscape. In this way, this experimental space allows us to go in any direction in a grounded way.

You can just come and go along with the flow, or bring an experiment or exercise yourself. Something you are interested and passionate about that you normally do not have the space / time / people for.

Improvising together, like in a jam, but with a flexible structure and more experimental. LABscape was born from our own need for a platform like this. We want to share our passion for improvisation and “instant composition” with you in these barefoot experiments.

 • every second sunday
 • from 3 to 6 pm
 • €10,- (€6,- for students and Gelre-card holders)
 • first time is for an improvised donation
 • Menno van Coehoornkazerne, Klarendalseweg 193 Arnhem
 • let us know that you’re coming at labscape.barefoot.experiments@gmail.com.

Bring

 • optional: your musical instruments and artists materials
 • clothes to move in (there’s no dressing room, but there are toilets)
 • your friends! Help us expand this community and invite them.
 • 10 euros, or 6 if you have a student card or Gelre-pas.

Good to know:

 • Access is by stairs, there is no elevator. But we can lift you up if necessary! There is an elevator in our new location, de Coehoornkazerne, where we start in september 2012.
 • Water and tea are provided. Bringing a nourishing bite is welcome!

We always start with warming up and some lead-in exercises. Last time we did a deep listening meditation for example, followed by fun exercises of ‘framing’ our view of the space with our fingers and so on. Then we had several short periods of free improvisation based on those elements. Then the afternoon was over already – we were just getting started!

We do our best to guide the group in a pleasant way, with a flexible structure. We want everyone to feel safe and free to explore, play and learn. We always want to be open to suggestions and ideas.

Does all this seem interesting but scary or difficult to you? Or you think that you have to be a dandy artist-type to bring something valuable and be welcome here? Don’t worry, that’s not the case. It’s about coming into the moment with the group, and being surprised by what happens. No special skills needed.

contact us: labscape.barefoot.experiments@gmail.com

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

LABscape on hold

Dear lover of LAbscape,

At the moment, LABscape activities are on hold (it’s october 2013 now). Yes, life tends to keep happening when we’re not looking. In the future we do wish to continue. 

Please do let us know if you are interested .You can send an email to labscape.barefoot.experiments@gmail.com.

Just a ‘hi, I think I like LABscape’ would be great, and mention whether you want to receive updates from us in the future.

Don’t worry, we don’t do the ‘fill your inbox’ marketing thing.

 

Keep Playing,

Tijmen and the other LABscape spirits

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

New season 2012/2013- new time and place – check out the poster

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LABscape 7 – Als je een broccoli was… / If you were a broccoli…

(English text below)

… en je ging in een gerecht, in hoe grote stukjes zou je dan zijn? En hoe valt jouw smaak samen met die van de aardappeltjes, smorend met de rode ui en de paprika?

De vakantie komt eraan, de zomer kijkt nog verlegen tussen de regenbuien door en in juni ‘moet’ ‘alles’ nog ‘even’ afgerond worden. Dus waarom zou je nu naar LABscape komen? Op Zondag nota bene.

Wij, ondergetekenden, in het LABscape Centraal Laboratorium *ahem* hebben weer behoefte aan Even Niets Moeten. Mogen opgaan in de improvisatie. Echt de tijd ervoor nemen en ervan te genieten. Optioneel op blote voeten en buiten.

De warming-up is er, zoals altijd, om in de improvisatie te komen en een kader aan te bieden. Het lijf opgewarmd, en alvast even kennis gemaakt met de groep. We lichten een paar aspecten van improvisatie uit, waarmee je aan de slag kunt. Maar niet te lang en ingewikkeld, want we willen aan de gang.

De romance tussen jij-prei en de groep-soep.
Deze keer gaan we in de warming-up aan de gang met de verhouding tussen de groep en jezelf. Speel naar believen op het spectrum tussen helemaal je eigen gang gaan, en totaal opgaan in de patronen van de groep.

Welkom op deze laatste keer in de prachtige Cultuurkapel in Arnhem. Misschien maar eventjes, als het weer te mooi is, want dan gaan we naar buiten. Kom dit eerste jaar (feestelijk?) met ons afsluiten. Het is leuk om weer ‘oude’ gezichten terug te zien. Half september starten we in onze nieuwe locatie, de Coehoornkazerne.

locatie, prijs en tijd

Tot ziens -op blote voeten- in LABscape!
Barbara en Tijmen

—English Text—

If you were a broccoli… and you went into a dish, how big would your chunks be? And how does your taste mingle with that of the potatoes, stewing with the red onion and the paprika?

The summer holidays are coming, the sun still peeks shyly through the rainshowers, and in june ‘everything’ ‘quickly’ ‘has to’ be finished. So why would you come to LABscape? On Sunday, that is.

We, yours truly, in the LABscape Central Laboratory *hrmpf* need some Not Having To Anything. To be free to dissolve in the improvisation. To really take the time and enjoy it. Optionally barefoot and outdoors.

The warming-up is there, as always, to come into the improvisation and to offer a frame. The body warmed up, and already acquainted with the group. We illuminate a few aspects of improvisation, with which you can get started. But not too long and complicated, because we want to get going.

The romance between jij-prei en de groep-soep. (that’s intranslatable, ask a Dutchman what it means.)
This time we will devote the warming-up to the relationship between the group and yourself. Play as you like on the spectrum between copletely going your own way, and totally dissolving in the dynamics of the group.

Welcome to this last time in the beautiful Cultuurkapel in Arnhem. Maybe just for a moment, if the weather is too nice, because then we will go outside. Come close off our first year (festively?) with us. It will be nice to see some ‘old’ faces again. Half of september we will start in our new location, de Coehoornkazerne.

location, price and time

See you barefoot in LABscape!
Barbara and Tijmen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sunday May 27th | LABscape 6 | re-, re-, response – Spontaneously choosing in improvisation

(English text below)

LABscape 6 – Zondag 27 mei 2012

re-, re-, re-, respons – Spontaan keuzes maken in improvisatie

Heb je wel eens het gevoel dat je in herhaling valt in je creativiteit? Of dat je juist moeite hebt met beslissen? In deze LABscape middag gaan we onze keuzevrijheid verbreden en verscherpen.

Er zijn meer mogelijkheden behalve de eerste beweging, vorm of toon die in je opkomt. Hiervoor gaan we ons openen, onder andere door telkens dezelfde impuls te geven (een beweging, een vorm op papier, een geluid, een eerste zin) waarop we steeds weer anders mogen reageren. Je improvisatie wordt zo verrassender en meer spontaan.

Het tegenwicht hiervan is om dan ook echt een keuze te maken en die door te voeren in je improvisatie. Hierdoor kun je duidelijker vorm geven aan wat je doet.

Zoals altijd verweven we nuttige oefeningen met periodes van improvisatie. Wat je leert veranker en verdiep je meteen door het in actie en interactie te ervaren.

Wat is LABscape en hoe kom je er?

LABscape 6

re-, re-, response – Spontaneously choosing in improvisation

Do you sometimes get the sense that you keep repeating what you do in your creativity? Or do you have difficulty deciding? In this LABscape afternoon, we will broaden and sharpen our freedom of choice.

There are more options than the first movement, shape or tone that come up in you. We will open up to this, among other ways, by repeatedly giving the same impulse (a movement, a shape on paper, a sound, a first sentence) and allowing ourselves to respond differently every time. Your improvisation becomes more surprising and spontaneous.

The counterbalance of this is to make a clear choice and to follow through on it in your improvisation. This way you can more clearly shape what you do.

As always, we interweave useful exercises with periods of improvisation. You anchor and deepen what you learn by immediately experiencing it action and interaction.

What is LABscape and how do you get there?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Our Next Event: LABscape Two

    Sunday 22th-01-12  |  14:00 – 18:00  |  € 10,-  |  student / arnhem card € 6,-

    Secret location (indoor) – meet at 14:00 at café Dudok Entrance, Marktplein Arnhem.

    Limited places, please let us know that you’re coming at labscape.barefoot.experiments@gmail.com

Bring…

 • …musical instruments and materials you want to use or share
 • …clothes to move in
 • …friends
 • Water and tea are provided for.
 • Access is by stairs, no lift present. We can lift you up if necessary!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

LABscape one – pictures and sound recordings

Last November, we came together for LABscape One. It was a wonderful and inspiring afternoon.
In guided explorations shifting to free improvisation, we explored movement, energy dynamics, contact, voice, composition, and more. You can listen to our sound-improvisations here, thanks to participant Sharon Stewart:

And there’s more where that came from… at our Soundcloud page!

And here’s a picture from Lea’s camera, made by… we don’t know who!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment